Careers at NCCS

Since 2011, NCCS LLC has been engaged in services civil engineering and industrial construction design, design authorization and supervision, technical translation and special services. 

Why NCCS?

       NCCS offers jobs and career opportunities in design engineering, construction supervision, geotechnical and laboratory services, and translation. Teams of young, dynamic and vibrant people work towards accomplishing big projects together. We have engineers who have graduated from Mongolia, Russia, China, Canada, Japan, India, U.S.A, Korea, Australia. We strive to work on not only local projects but also international projects. We ensure that our staff work on the latest software to deliver efficiency, accuracy and high quality to our clients. 

         Our employee friendly working environment allows you to work freely without any tension. Apart from work, we make sure to have fun by organizing various Happy Hour events on a regular basis. 

We value the importance of continuous development of our staff and provide support in advancing their further education, knowledge and skills.

Recruitment process

 1. CV sourcing & Short listing
 2. Interviews 
 3. Pre-employment test (if necessary)
 4. Final decision

Job vacancy announcement

We are looking for an experienced structural design and computational engineer from all fields:
Requirements:
- Must have 5+ years of experience
- Must have professional engineer certificate
- Must have Intermediate English language level
- Possess great communication, problem solving skills
- Must be a good team player
We will offer competitive salary, great working conditions, dynamic and young team.
If you are interested in this position, please solve the problems below and send your answers with your CV to hr@nccs.mn
Application closing date: 11 October 2020

Хаягдлын далангийн байгууламжийн барилгын явцад далангийн чанарын хяналтыг хийж гүйцэтгэх, алдаа зөрчлийг урьдаас мэдэгдэх, арилгах арга зам, зөв шийдлийг гаргах;

Хэрэглэгчийн шаардлага хангасан, өөрийн орны болон олон улсын стандартад нийцсэн лабораторийн болон хээрийн сорилт туршилт, шинжилгээг хийх, үр дүн боловсруулах, барилга байгууламжийн ул хөрс, материалын судалгаа хийх.

 

Үндсэн үүрэг:

 • Далангийн байгууламжийн барилгын ажилд ашиглаж буй материал техникийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, туршилт шинжилгээ хийх
 • Хөрсний усны болон хөрсний шилжилт хөдөлгөөнийг хянах мониторингийн багажнуудын өдөр тутмын хэмжилт авч, үр дүнг боловсруулах
 • Даралтат уст давхаргын хэмжилт болон далангаас шүүрэн гарч буй усны хэмжээг өдөр тутам хэмжиж, үр дүнд анализ хийх
 • Шинжилгээнд ирж буй болон бэлдсэн сорьцын чанарын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг хянах;
 • Шинжилгээг холбогдох стандарт арга аргачлалын дагуу үнэн зөв, зохих нарийвчлалтайгаар гүйцэтгэж байгаа эсэхийг хянах;
 • Шинжилгээний явцад алдаа гарч байгаа шалтгааныг тогтоох, алдааг залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
 • Бэлэн болсон хариуг хянаж, лабораторийн эрхлэгч болон захиалагчид тайлбарлаж өгөх;
 • Тогтмол хийж байгаа шинжилгээнүүдийн үр дүнд харьцуулалт хийж, судалгааны материал бэлтгэх;
 • Өдөр тутмын болон долоо хоног тутмын тайлан бэлтгэх;
 • Лабораторийн сорилт, шинжилгээний болон техникийн үйл ажиллагааг хариуцан явуулах;

Шаардлага:

Мэдлэг, ур чадвар

Дараах асуудлаар зохих мэдлэгтэй байна. Үүнд:  

 • Инженер геологи, геотехник, барилгын буурь суурь, материалын шинж чанар, угсралтын ажилтай холбоотой стандарт, норм дүрмийн талаар мэдлэгтэй.
 • Хөрсний шинжилгээний MNS болон ASTM стандартын талаар өргөн мэдлэгтэй.
 • Багаар ажиллах чадвартай, зөв хандлагатай
 • Англи хэлний түвшин дундаас дээш
 • Аливаа ажилд өөрийгөө бүрэн дайчилж, бүтээмжтэй ажиллах

Боловсрол/мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийг инженер геологи, гидрогеологи, геотехник, автозамын инженер, барилгын инженер зэрэг мэргэжлээр төгссөн.

Туршлага

Мэргэжлийн чиглэлээр 3-с дээш жил ажилласан.

Хаягдлын далангийн байгууламжийн барилгын явцад далангийн чанарын хяналтыг хийхэд инженерийн заавар зөвлөмжийн дагуу материал шалгах, дээжлэлт хийх, лаоборатийн туршилт шинжилгээний ажлыг бие даан гүйцэтгэх. 

Хэрэглэгчийн шаардлага хангасан, өөрийн орны болон олон улсын стандартын дагуу ажиллах. 

 

Үндсэн үүрэг:

 • Далангийн байгууламжийн барилгын ажилд ашиглаж буй материал техникийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, туршилт шинжилгээ хийх
 • Хөрсний усны болон хөрсний шилжилт хөдөлгөөнийг хянах мониторингийн багажнуудын өдөр тутмын хэмжилт авах
 • Даралтат уст давхаргын хэмжилт болон далангаас шүүрэн гарч буй усны хэмжээг өдөр тутам хэмжих
 • Шинжилгээнд ирж буй болон бэлдсэн сорьцыг стандарт арга аргачлалын дагуу үнэн зөв, зохих нарийвчлалтайгаар гүйцэтгэх 
 • Шинжилгээний явцад алдаа гарч байгаа шалтгааныг тогтоох, алдааг залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
 • Бэлэн болсон үр дүнг инженер болон багийн ахлах ажилтанд хүлээлгэн өгөх

Шаардлага

Мэдлэг, ур чадвар

Дараах асуудлаар зохих мэдлэгтэй байна. Үүнд:  

 • Инженер геологи, геотехник, барилгын буурь суурь, материалын шинж чанар, угсралтын ажилтай холбоотой стандарт, норм дүрмийн талаар мэдлэгтэй.
 • Хөрсний шинжилгээний MNS болон ASTM стандартын талаар өргөн мэдлэгтэй.
 • Багаар ажиллах чадвартай, зөв хандлагатай
 • Англи хэлний түвшин дундаас дээш
 • Аливаа ажилд өөрийгөө бүрэн дайчилж, бүтээмжтэй ажиллах

Боловсрол/мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийг инженер геологи, гидрогеологи, геотехник, автозамын инженер, барилгын инженер зэрэг мэргэжлээр төгссөн.

Туршлага

Мэргэжлийн чиглэлээр 3-с дээш жил ажилласан.